Archive for August, 2013

ກັບມາແລ້ວ

Posted on August 25, 2013. Filed under: ສັງລວມພາບ |


ສະບາຍດີ ເພື່ອນໆ ນອ້ງໆ ພີໆ ທຸກຄົນ ເປັນເວລາເກີບ 3 ປີທີ່ບໍ່ໄດ້ອັບເດດ ບຼອກຂອງຕົນເອງເນື້ອງຈາກເວລາ ແລະ ພາລະກິດບາງຢ່າງ ແຕ່ກັບມາຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຫຼາຍໆຢ່າງຈະນຳມາອັບເດດ ໃຫ້ເພື່ອນໆໄດ້ຮັບຂ່າວ ແລະຄວາມບັນເທີງຢ່າງທົ່ວເຖິງແນ່ນອນ,

ທີ່ງຽບຫາຍໄປນັ້ນ ແມ່ນເນື່ອງຈາກຍ້າຍບ່ອນເຮັດວຽກ ຈາກ ບໍ່ຄໍາ ເຊໂປນ ມາຢູ່ ບໍ່ຄໍາຄືເກົ່າແຕ່ ເປັນ ບໍ່ຄໍາພູເບ້ຍ ແລະ ເນື້ອງຈາກ ໂດນແມນ ທີ່ໃຊ້ໝົດກຳນົດ ຍ້ອນວິຊາກາດໝົດບໍ່ມີເວລາໄປຕໍ່ແດ່ ເພາະວຽກທີ່ໃໝ່ນີ້ໄດ້ພັກໜ້ອຍລົງ ຈາກທີ່ເກົ່າ.

ຮູບຂ້າງລຸ່ມນີ້ ຄືຊ່ວງໄລຍະເວລາຂອງແຕ່ລະປີທີ່ດໍາລົງຊີວີດ ຢູ່ທີ່ Phubia Mining

ປີ 2011
year2011
ປີ 2011
year2011
DSC05342
year 2012
ປີ 2013
year 2013

Advertisements
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: