ຂັ້ນຕອນການຂຽນອີເມວທາງທຸລະກິດ

Posted on December 29, 2013. Filed under: ທຸ​ລະ​ກິດ |


ss

ການຂຽນອີເມວເພື່ອສົ່ງ ແລະ ຕອບຮັບເປັນສີນລະປະຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຮຽນຮູ້

ປັດຈຸບັນໃນຮູບແບບການສື່ສານທາງທຸລະກິດດ້ວຍ ເທັກນິກທີ່ຮູ້ຈັກທົ່ວໄປ ທາງອີເຫຼັກໂທນິກຫຼືຮູ້ຈັກກັນທົ່ວໄປໃນຊື່ສັ້ນໆວ່າ “อีเມວ” ກຳລັງໄດ້ຮັບ ການນິຍົມ ເປັນຢ່າງສູງ ແລະໄດ້ກາຍ ເປັນສ່ວນໜື່ງ ຂອງ ເຄື່ອງ ມື ການສື່ສານ ລະຫວ່າງໃນແວດວົງທຸລະກິກໄປທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ດ້ວຍ ຄວາມ ທີ່ມັນມີປະໂຫຍດຫຼາຍປະການທັງໃຊ້ງານ ສະດວກເຂ້າເຖີງ ແລະ ບໍເສຍຄ່າ ໃຊ້ຈ່າຍໃດໆທັງສິ້ນ ຈື່ງເຮັດ ໃຫ້ອີເມວກາຍ ເປັນເຄື່ອງມືການ ສື່ສານແບບສາກົນແລະສາລະພັດປະໂຫຍດ ມີຮູບແບບທີ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວບໍ ซึ่ง INCquity ຂໍຖືໂອກາດນີ້ໃນ ຮູບແບບວິທີການ ຂຽນ ອີເມວ ສຳລັບ ອົງກອນທຸລະກິດທີ່ຖືກຕ້ອງ ໂດຍມີອົງປະກອບ ດັ່ງຕໍ ໄປນີ້

ຫຼັການຂຽນ
ຢ່າງແລກຜູ້ປະກອບການຕ້ອງທາມໂຕເອງ ກ່ອນວ່າຜູ້ປະກອບກຳລັງ “ຂຽນຫຍັງ” ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຄຳຂື້ນຕົ້ນ ແລະ ລົງທ້າຍໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ກຳນົດລາຍລະອຽດທີ່ຈະຖືກບັນຈຸລົງໄປໃນຂໍ້ຄວາມ ພາຍອີເມວ ທັງໃນຂອງ ວັນເວລາ ສະຖານທີ່ລາຄາຫຼືເງື່ອນໄຂຕ່າງໆເປັນຕົ້ນ ທັງນີ້ຜູ້ ປະກອບ ການຕ້ອງກຳນົດວັດທຸປະສົງ ຂອງການສື່ສານໃຫ້ຊັດ ເຈນວ່າຈະຂຽນໄປເພື່ອ ຫຍັງເຊັ່ນການສື່ສານ ຕາມປົກກະຕິແຈ້ງໄຫ້ຊາບ ເພື່ອພິຈາລະນາຫຼືໂນ້ມ ນ້າວຊັກຈູງໃຫ້ຊື້ສີນຄ້າເປັນຕົ້ນ ແລ້ວຄ່ອຍກຳນົດຮູບແບບການ ຂຽນອີເມວວ່າຈະຄວນໃຊ້ລັກສະນະ ແນວໃດກ່າວເທີງເລືອງ ຍັງເປັນຕົ້ນ

ຕໍ່ມາຂັ້ນຕອນລະຫວ່າງຂຽນຜູ້ປະກອບການ ຕ້ອງໄສ່ອີເມວໃຫ້ ເປັນເຫດເປັນ ຜົນສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນ ຄືຕ້ອງກ່າວເລື່ອງ ສາເຫດ ໄຫ້ສັດເຈນ ວ່າໄຜເຮັດຍັງຢູ່ໄສແລ້ວຈື່ງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຮັບປາຍທາງ ຂອງທ່ານຮູ້ຈຸດ ປະສົງຫຼັກວ່າຕ້ອງການແມ່ນຫຍັງ ແລ້ວຈາກນັ້ນຈື່ງເປັນ ຂໍ້ຄວາມທີ່ເໝາະສົມ ໄຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການຮັກສາຮູບແບບ ການ ຂຽນໃຫ້ຖືກ ຕ້ອງບໍ່ວ່າຈະເປັນເລືອງ ຂອງການຈັດໄລຍະການເວັ້ນ ຫຍໍ້ໜ້າແລະວັກຕອນ ລວມໄປຮອດການໃຊ້ພາສາທີ່ຖືກ ຕ້ອງຫ້າມສະກົດຜິດໂດຍເດັດຂາດ ເພາະມັນອາດເຮັດໃຫ້ການສື່ສານ ໄປຈາກຄວາມໝາຍທີ່ຕ້ອງການໄດ້ນອກ ຈາກນີ້ອີເມວຕ້ອງ ສະອາດ ແລະ ເປັນ ລະບຽບເພື່ອເພີ່ມເຕີມການ ເປັນໜ້າອ່ານໃຫ້ກັບຜູ້ອ່ານ ຂໍ້ຄວາມໃນອີເມວ
ສຸດທ້າຍຄືຫຼັງຂັ້ນ ຕອນການ ຂຽນທຸກຄັ້ງຫຼັງການຂຽນ ອີເມວແລ້ວກ່ອນ ທີ່ຈະສົ່ງໄປຍັງລູກຄ້າຄູ່ທຸລະກິດ ຫຼືພະ ນັກງານ ໃນອົງກອນ ຂອງທ່ານຜູ້ປະກອບການ ຄວນຈະຕ້ອງກວດສອບເພື່ອ ແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດທີ່ອາດຈະມີອີກ 1 – 2 ຄັ້ງເປັນຢ່າງນ້ອຍ ເມື່ອກວດສອບ ເບີ່ງແລ້ວບໍເຫັນຂໍ້ຜິດພາດແຕ່ຢ່າງ ໃດຈື່ງຈະສາມາດ ສົ່ງອີເມວສະບັບດັ່ງກ່າວ ອອກໄປຍັງປາຍທາງໄດ້

ການສົ່ງອີເມວທຸລະກິດ

ກ່ອນຈະສົ່ງອີເມວ ທາງທຸລະກິດໄປຫາຜູ້ອື່ນຜູ້ປະກອບການ ຕ້ອງກຳໜົດ ວັດທຸປະສົງການ ຂຽນອີເມວເພື່ອຫຍັງເຊັ່ນ ແຈ້ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແນະນຳຫຼືສະເໜີການ ຊື້ຂາຍສີນຄ້າແລະການ ບໍລິການອື່ນໆຊື່ງກຳນົດ ວັດທຸປະສົງທີ່ຊັດເຈນ ຈະຊ່ວຍໄຫ້ຜູ້ປະກອບການ ສາມາດ ກຳໜົດ ໄດ້ວ່າຕ້ອງ ຂຽນ ອີເມວສະບັບດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍວິທີການແບບໃດ
ຂຽນ ແນວ ໃດ ຊື່ງມັກຂື້ນຕົ້ນຫົວຂໍ້ອີເມວ“ຮຽນ………… (ຊື່-ນາມສະກຸນ ຂອງບຸກຄົນກຳລັງສົ່ງໄປ)” ຈາກນັ້ນທັດມາກໍຄືຫົວ ຂໍ້ຂອງເລືອງທີ່ຕ້ອງການ ສື່ສານແລ້ວຈື່ງເປັນສ່ວນເໜື້ອຫາ ຊື່ງການຂຽນເນື້ອຫາ ພາຍໃນອີເມວທີ່ດີຕ້ອງມີການກະຊັບ ສັ່ນ ແລະ ຕົງກັບໄຈຄວາມສຳຄັນ ຂອງຫົວຂໍ້ເລື່ອງຫຼາຍທີສຸດ ຊື່ງໃນແຕ່ລະຫຍໍ້ໜ້າ ຄວນກ່າວເທີງໄຈຄວາມສຳຄັນ ທີ່ສຸດພຽງເລື້ອງດຽວເທົ່ານັ້ນ ໂດຍຜູ້ປະກອບການຕ້ອງ ງັດເອົາສີນລະປະໃນການຂຽນ ອອກມາໃຊ້ຢ່າງເຕັມທີ່ໃນການ ສື່ສານແລ້ວຈົບດ້ວຍການຫຍໍ້ໜ້າ ບົດສະຫຼຸບວ່າຜູ້ປະກອບການຕ້ອງ ມີຜູ້ຮັບອີເມວຂອງທ່ານ ເຮັດຫຍັງຫຼືເຂົ້າໄຈ ແນວໃດເປປັນຕົ້ນຫຼັງຈາກ ນັ້ນຈື່ງລົງຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນຕຳ ແໜ່ງແລະສ່ອງທາງການຕິດຕໍ່ ຂອງທ່ານພ້ອມທັງສະແດງຄວາມນັບ ຖືອີກຢ່າງໜື່ງເປັນ ການຈົບ ຂັ້ນຕອນ ຫຼັກຂອງ ການຂຽນອີເມວເພື່ອສົ່ງໄປບຸກຄົນອື່ນໆ

ການຕອບກັບອີເມວທຸລະກິດ

ການຂຽນອີເມວເພື່ອຕອບກັບ ແບບທາງການມັກມີ ລັກສະນະການຂຽນ ທີ່ຄືກັບລັກສະນະອີເມວທີ່ສົ່ງໄປ ທຸກປະການ ແລະ ຈະແຕກຕ່າງກັນ ຕົງທີ່ວ່າໃນ ສ່ວນຂອງການຫຍໍ້ ໜ້າແລກຂອງເນື້ອ ຫາຈະເປັນທີ່ມາ ຂອງອີເມວ ສະບັບທີ່ວ່າ ມີຄວາມເປັນມາ ແນວໃດ ມາຈາກໃສ (ສ່ວນຫຼາຍກໍ່ຄືອີເມວທີ່ ໄດ້ຮັບຈາກຄົນ ທີ່ກຳລັງຕອບກັບໃນຄະນະນີ້) ເຊັ່ນ “ຈາກການບໍລິສັດຂອງທ່ານ ໄດ້ສັ່ງ ລາຄາກາງ ມາສະເໜີ ຂາຍ ໃຫ້ບໍລິສັດ ຂອງເຮົາ ທາງອີເມວ ເມື່ອວັນທີ່…………” ຈາກນັ້ນໃນສ່ວນ ຂອງຫຍໍ້ໜ້າຕໍ່ມາຈື່ງ ເປັນໃນສ່ວນຂອງຫຍໍ້ໜ້າ ຕໍ່ມາຈື່ງ ເປັນສ່ວນ ຂອງຄຳຕອບວ່າທາງ ບໍລິສັດຂອງທ່ານ ມີ ຄວາມຄິດເຫັນ ແນວໃດຈະເປັນການຕອບຕົກລົງ ຫຼືປະຕິເສດຊື່ງ ວ່າຄຳຕອບ ຈະອອກມາຮູບແບບໃດ ຜູ້ປະກອບການຕ້ອງ ໃຫ້ເຫດ ຜົນປະກອບການຕັດສີນໄຈ ລົງໄປເພື່ອເປັນການຮັກສານຳໄຈ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໂດຍລວມຂອງທາງບໍລິສັດ
– ເພື່ອທຸລະກິດການຂຽນອີເມວ ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນ ຕອບກັບທີ່ມີ ປະສິດ ທິພາບ ເພື່ອເປັນສິ່ງຈຳເປັນ ທີ່ຜູ້ປະກອບການ ຈະຕ້ອງດຶງເອົາ ທັກສະ ທາງການສື່ສານ ອອກມາໃຊ້ໃຫ້ ເກີດປະໂຫຍດ ເພາະ ການສື່ສານ ກັນຜ່ານອີເມວ ຈະມີຂໍ້ມູນຢູ່ຫຼາຍດ້ານແຕ່ກໍ່ມີຈຸດບົກ ຜ່ອງ ຢູ່ ຕົງ ທີ່ມັນບໍສາມາດ ທ່າຍທອດຄວາມ ຮູ້ສືກ ແລະ ສ້າງອາລົມໄດ້ຄືການ ເວ້ານຳກັນຊື່ງໆຫນ້າອາດ ມີການເຂົ້າໄຈຜິດໄດ້ດັ່ງນັ້ນ ການຮັບສົ່ງຂໍ້ ຄວາມທາງອີເມວ ຈື່ງເປັນສິນລະປະທາງການ ສື່ສານ ຢ່າງ ໜື່ງທີ່ປະກອບການ ທຸກຄົນຄວນຮຽນຮູ້ ແລະ ນຳໄປປະ ຕິບັດໃຫ້ຖືກ ຕ້ອງໄນອານາຄົດ

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: