10 idea ທຸລະກິດເຮັດໄດ້ທີ່ບ້ານ 01

Posted on January 3, 2014. Filed under: ທຸ​ລະ​ກິດ |


ດດດດ

ທ່ານເປັນຄົນຫນື່ງໃນຜູ້ທີ່ມັກເຮັດວຽກຢູ່ກັບເຮືອນຂອງເຈົ້າບໍ

ຫາກ ເຮົາມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ມີຄວາມຊຳນານ ໃນດ້ານໃດດ້ານຫນື່ງ ຫຼືມີເຄືອຄ່າຍສັງຄົມທີ່ ພ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອຄໍ້າຈູນໄດ້ວ່າຈະບໍມີທຸລະກິດເປັນ ຂອງໂຕເອງບໍໄດ້ ແລະ ນີ້ຄືໄອເດຍທຸລະກິດ ທີ່ເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ງ່າຍໆທີ່່ບ້ານອີກ5 ໄອເດຍຊື່ງໃນ5 ໄອເດຍກ່ອນນີ້ສາມາດອ່ານໄດ້ທີ່10 ໄອເດຍ ທຸ ລະກິດ ນ້າສົນໄຈ ເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ງ່າຍໆທີ່ບ້ານ

ທຸລະກິດເວບໄຊ eBay
ຄຸນສົມບັດທີ່ຄວນມີ: ຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ຄອມພີວເຕີ ແລະ ອີນເຕີເນັດເທກນີກການຂາຍ ຖ່າຍ ຮູບສີນຄ້າ ແລະ ຂຽນຂໍ້ຄວາມໂຄສະນາ
ເຮົາອາດຈະບ່ມີຄວາມຮູ້ ຫຼື ປະສົບການຫຼືຜ່ານການອົບ ຮົມໃດໆດ້ານທຸລະກີດມາກ່ອນ ພຽງແຕ່ມີສາຍ ຕານັກຂາຍບ່ວ່າຂອງເກົ່າຫຼືມືສອງເສື້ອຜ້າ ເກີບ ຫຼືເຄື່່ອງມືອື່ນໆ ພາຍ ໄນບ້ານກໍອາດ ເຮັດກຳໄລໃຫ້ເຮົາ ໄດ້ຫາກຮູ້ຈັກຂາຍຫຼືໄຊ້ເຄື່ອງມື ຂາຍຢ່າງມີປະສີດທີພາບ
ພາຍໃນ ເວບໄຊ ebay ຈະມີຂໍ້ມູນໄຫ້ພ້ອມຫຼືຈະໄປຫາຄູ່ການເຮັດ ebay ມາຈັກເຫຼັ້ມເພື່ອ ສືກ ສາ ວິທີການໃຊ້ງານ ແລະ ເທັກນິກຕ່າງໆເພື່ອໃຊ້ການຂາຍຫຼື ປະມູນສີນຄ້າແລະໃຊ້ງານເວບໄຊ ເທົ່ານີ້ເຮົາກະສາມາດ ຊອກຫາສີນຄ້າຕ່າງໆ ມາຂາຍໄຫ້ຄົນທົ່ວ ທຸກມູມໂລກໄດ້ແລ້ວ

ທຸລະກີດຄາແຄ
ຄຸນສົມບັດທີ່ຄວນມີ: ປະສົບການນິໄສຮັກລົດ ຮັກການໃຫ້ບໍລິການ ຄວາມມັກຂອງບຸກຄົນ ປັດໄຈການລົງທືນ ເບື້ອງຕົ້ນສະຖານທີ່
ຫາກເວ້າເທີງທຸລະກິດ ຄາແຄຕ້ອງບອກວ່າເປັນທຸລະກີດ ຍາວນານເຂົ້າກັບສຸພາສິດທີ່ວ່າ “ທີ່ໃດມີລົດທີ່ນັ້ນຕ້ອງມີຄາແຄ” ບໍ່ວ່າຈະເຂ້າໄປໃນສະຖານ ທີ່ໃດແຕ່ທ້າມີລົດ ມັກມີທຸລະກິດຕາມ ໄປສະເຫມີ ທຸລະກິດນີ້ຕ້ອງການ ທລົງທືນສະຖານທີ່ທ້າຫາກ ເຮົາມີບໍລິເວນເປົ່າຫວ່າງເຫຼືອ ຢູ່ເຮາກະບໍ ຕ້ອງໄປເຊົ່າທີ່ອື່ນ ແຕ່ທ້າຫາກເຮົາ ມີເງີນທຸນຈຳກັດເຮົາກະສາມາດ ເລີ່ມຕົ້ນງ່າຍໆ ດ້ວຍການ ຮັບຈ້າງ ລ້າງລົດອັດສີດເຄືອບເງົາເລັກນ້ອຍມີລູກທີມ 2-3 ຄົນກໍ່ສາມາດລ້າງ ລົດ ໄດ້ ປະມານ ສີບຄັນຕໍ່ວັນ (ຫາກໄລຍະເວລາ1 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ການລ້າງລົດ 1ຄັນ) ເນັ້ນ ການ ບໍລິການ ປະທັບໄຈທ້າຫາກເຮົາບໍ່ທັນມີເຄື່ອງໄມ້ເຄື່ອງມືຫຼາຍ ຊິມີໄຜຈະບໍລິການ ເທົ່າກັບເຈ້າ ຂອງຮ້ານເອງ ເຮົາສາມາດຮຽນຮູ້ຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ປະສົບການໄປໃຊ້ບໍລິການຄາແຄຕ່າງໆ

ທຸລະກີດການບໍລິການ
ຄຸນສົມບັດຄວນມີ:ປະສົບການ ຄວາມຮູ້ຜ່ານການ ອົບຮົມຫຼືຄວາມຊຳນານ ສະ ເພາະ ພຽງ ແຕ່ຮັກການຂຽນ ຮັກການອ່ານການ ຝືກຝົນ ແລະ ໃຊ້ເວລາຢູ່ຄົນ ດຽວ ກັບສີ່ງນີ້ ໄດ້ ສະ ຫມໍ່າ ສະເໝີແລ້ວ ເຮາກໍ່ສາມາດໃຫ້ການ ໃນຮູບແບບຕ່າງໆແກ່ສື່ສີ່ງພີມ ຫຼື ບໍລີສັດ ຕ່າງໆ ໄດ້ດັ່ງນີ້
• ພຽງພະນັກງານຊົ່ວຄາວ ຫຼືພາດທາມສຳລັບງານນີ້ເຮົາ ກະສາມາດບໍລິການຂອງເຮົາໄດ້ດ້ວຍ ການກວດສອບຕົ້ນ ສະບັບຢ່າງລະອຽດ ຍິບແລະໄວທັງໄວຍາກອນ ສະຕາຍການຂຽນການພີມ ຜີດສະກົດຜິດຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນຢ່າລືມ ວ່າເຮົາໄດ້ປຽບພະນັກງານໃນບໍລິສັດເພາະ ສາມາດ ເຮັດ ວຽກນີ້ໄດ້ທີ່ບ້ານ ຫຼືບ່ອນໃດກະໄດ້ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ໄວກ່ວາ
• ບໍລິການແກ້ໄຂສະຕົ້ນບັບ (Copyediting): ແນ່ນອນວ່າ ຕຳແໜ່ງ ເຮັດວຽກນີ້ມີຢູ່ ທົ່ວໄປໃນສຳນັກພີມ ແຕ່ກໍມີສຳໜັກສື່ທີ່ຕ້ອງການພິສູດອັກສອນ (Proofreading): ນີ້ຄືຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍ ທີ່ົນງານອອກສູ່ສາຍຕາປະຊາ ຊົນຈະຕ້ອງໝັ້ນໄຈວ່າ ມີຂໍ້ຜີດພາດໃນຕົ້ນ ສະບັບອີກຕໍ່ໄປ
• ບໍລິການສ້າງດັດສະນີ-ສາລະບານ (Indexing): ເຮົາສາມາດຮຽນ ຂັ້ນຕອນນີ້ໄດ້ຈາກ ການອ່ານໜັງສືຫາ ຄວາມຮູ້ ແລະ ການອົບຮົມຕ່າງໆ ທັງປັດຈຸບັນກະມີທັງຊອບ ແວ ຈັດສ້າງ ດັດ ສະນີ -ສາລະບານທີ່ສາມາດ ໃຊ້ງານອອກມາໄດ້ບາງອັນແລ້ວ
• ບໍລິການແກ້ໜັງສືຕົ້ນສະບັບ (Book doctoring): ນີ້ຄືການແກ້ໄຂຕົ້ນສະບັບຂຽນຢ່າງຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່ອນໜັງສືເຫຼັ້ມນັ້ນຈະຖືກພີມຈຳໜ່າຍ
• ບໍລິການຂຽນໃນນາມຜູ້ອື່ນ (Ghost Writing): ນີ້ຄືການບໍລິການທີ່ເວ້າງ່າຍໆ “ເຮົາຄືຜູ້ຂຽນ ແຕ່ໄຫ້ຜູ້ອື່ນໄດ້ໜ້າ” ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາ ເປັນຄົນລົງມືຕັ້ງແຕ່ຫາ ຂໍ້ມູນທຳວິໄຈ ແລະ ທຸກໆຢ່າງ ສ່ວນໃນການຂຽນນັ້ນແຕ່ຜົນງານທັງໝົດຈະເປັນຄວາມຄິດຂອງຜູ້ອື່ນ ຖ້າເຮົາ ຫວັງຈະໄດ້ຜົນງານ ໄນຊື່ຂອງເຮາໂອກາດກະມາຮອດແລ້ວ
• ບໍລິການຂຽນນິຕິສານ (Magazine article writing): ບໍວ່າໜັງສືພິມຫຼືນິຕິສານ ຕ່າງໆກໍຕ້ອງການນັກຂຽນ ແລະ ຫາກເປັນບົດຄວາມທີ່ບໍຈຳເປັນອາໄສນັກຂຽນຊື່ດັງ ພວກເຂົາກະ ຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາ ມາຊ່ວຍງານນີ້ແນ່ນອນ
• ບໍລິການສຳລັບເນື້ອຫາສຳລັບເວບໄຊ (Web page content provider): ນີ້ກໍ່ຄືຫົນທາງໜື່ງ ໃນການຫາເງີນ ຫາກເຮົາມັກການຂຽນ
ທ້າຍທີ່ສຸດຫາກເຮົາມີ ຄວາມຖະນັດແລະຄວາມຊຳນານໃນດ້ານໃດດ້ານໜື່ງ ບໍວ່າການອອກແບບ ການແຕ່ງການ ພາຍໃນຫຼືການທັກທໍຜົນງານຝີມືຕ່າງໆ ເຮົາອາດລອງຂຽນ ໜັງສືອອກຕະຫຼາດ ລອງເບີ່ງບາງທີຜົນງານ ຂອງເຮົາອາດໂດນໄຈບັນດານັກອ່ານລຸ້ນໄໝ່ກໍເປັນ

ທຸລະກີດຈັດການພາສີໃຫ້ກັບອົງກອນ
ຄຸນສົມບັດ ທີ່ຄວນມີ: ປະສົບການ ຄວາມຮູ້ຜ່ານການອົມ ຮົມຫຼືຜ່ານການສອບ ທາມຄວາມ ຊຳນານ ສະເພາະ ເຮົາຄວນຮູ້ທາງດ້ານ ພາສີຢ່າງທີ່ທ້ວນກ່ອນ ເພື່ອຈະສາມາດຄອຍສອດສ່ອງ ກວດສອບພາສີແລະຊ່ວຍເຫຼືອ ອົງກອນທຸລະກິດຕ່າງໆໄດ້ເພາະ ຫາກລັດທະບານໄດ້ປະກາດເພີ່ມ ພາສີໃນດ້ານຕ່າງໆເຮົາກະຊ່ວຍພ້ອມ ຮັກສາຜົນປະໂຫຍດ ໄຫ້ກັບບໍລິສັດທີ່ວ່າຈ້າງເຮົາ ໄດ້ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາບໍຕ້ອງມີເງີນ ລົງທຸນແລະປັດໄຈໄນການລົງທືນໄດໆເວັ້ນແຕ່ສະໝອງແລະໄຈຮັກເທົ່ານັ້ນ

ທຸລະກິດອອກແບບດີຊາຍ
ຄຸນສົມບັດທີ່ຄວນ: ປະສົບການຄວາມຮູ້ຄວາມ ຊຳນານຜ່ານການຝືກ ອົບຮົມຝືກຝົນ ສະໝຳສະ ເໝີຕີດຕາມກະແສ ຂອງດີຊາຍສະໄໝນິຍົມເໝີ ທຸກໆມື້ນີ້ທຸລະກິດຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງການ ພາບຫຼັກໜ້າຕາໃນ ການໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ ດັ່ງນັ້ນການປະຊາສຳພັນ ການໂຄສະນາ ຈື່ງຈຳ ເປັນຕັ້ງແຕ່ ການອອກແບບໂລໂກ ອອກແບບໃບປິວແຜ່ນພັບໂພດສະເຕີ ຈົດໝາຍ ນາມບັດ ດ້ານ ຕ່າງໆບໍວ່າດ້ານເວບໄຊ ເຮົາອາດເລີ່ມຕົ້ນ ດ້ວຍໄຈຮັກໃນການອອກ ແບບ ແລະ ການພັດ ທະນາ ແລະ ໝັ່ນໃນສີມືໃນ ການສ້າງຜົນງານ ມາເປັນ Portfolio ເຮົາບໍ່ຕ້ອງ ຈຳເປັນໃນການ ລົງທືນຍັງ ນອກຈາກຄວາມຮັກໃນງານ ແລະ ຂະຫຍັນພັດທະນາສີມືຕົນເອງ ທຸລະກິດຂອງເຮົາສາມາດ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນການບອກຕໍ່ ຫຼືອາດຈະໂຄສະນາ ດ້ວຍເງີນຈຳນວນ ເຫຼັກນ້ອຍຜ່ານທາງໄໝ່ຢ່າງ Facebook, Hi5, ເວບໄຊ Google ຫຼືເວບໄຊຕວຂອງ ເຮົາເອງ ແລະ ຫາກມີຂັ້ນຕອນໃນການເຮັດວຽກ ໃດໜື່ງທີ່ເຮົາບໍທະນັດ ກໍ່ສາມາດ ຫາທີມງານທີ່ ເປັນຝີມືຟີ ແລນ ເຊັ່ນດຽວກັບເຮົາມາຮ່ວມທີມໄດ້
ທ້າຍທີ່ສຸດແລ້ວ ແມ່ນຍັງກະບໍ່ສຳຄັນຮັກໃນສີ່ງທີ່ ເຮົາເຮັດແລະຄວາມອົດທົນ ຊື່ງຈະນຳ ພາທຸລະ ກິດ ໃຫ້ກ້າວໜ້າ ແລະ ເຕີບໂຕຕໍ່ໄປ ແບບຍາວນານ

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: