9 ບັນຫາທີ່ອາດຈະບໍ່ຄາດຄິດເມື່ອທຸລະກິດເຕີບໃຫຍ່

Posted on January 10, 2014. Filed under: ທຸ​ລະ​ກິດ |


1

ເມື່ອເຮົາເລີມສ້າງບໍລິສັດ ແນ່ນອນວ່າເປົ້າໝາຍກໍ່ຄືການສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ຊອກຫາວິທີທີ່ຈະຢູ່ໃຫ້ໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກໃຜ, ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ເຮົາອາດຈະຕ້ອງທຳໃຈໄວ້ແດ່ໜ້ອຍໜື່ງ, ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ ການເຮັດທຸລະກິດຈະຕ້ອງເຈີ ກັບບັນຫາຢ່າງ ແນ່ນອນແບບຫຼີກລຽງບໍ່ໄດ້, ອາດຈະມີຫຼາຍ ແງ່ຫຼາຍມຸມ ທີ່ເຮົາບໍ່ຄາດຄິດໄວ້ຈະເກີດເປັນບັນຫາຂື້ນມາ ເຊິ່ງທາງ  INCquity ໄດ້ລອງຈັດອັນດັບ ບັນຫາທີມັກຈະພົບເຫັນເປັນປະຈໍາ ທີ່ມາຈາກຫຼາຍໆ ທຸລະກິດມາຍົກໃຫ້ເບີ່ງເປັນຕົວຢ່າງ ເພື່ອທີ່ທ່ານຈະໄດ້ກຽມຮັບມືທັນ.

  1. ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ພາສີມາເຮັດໃຫ້ເຮົາ

ໃນຂະນະທີ່ ເຮົາກຳລັງຫາເງີນຢູ່ນັ້ນ ຢ່າລືມເດັດຂາດວ່າທັນທີ ທີ່ເຮົາເລີມຕົນສ້າງລາຍຮັບ ລັດຖະບານຈະຫັ້ນກັບມາເບີ່ງເຮົາ ເມື່ອເຮົາໄດ້ເງີນຈາກການເຮັດທຸລະກິດ ຜົນກຳໄລຂອງເຮົາ ຈະຖືກຫັກຄ່າພາສີທັນທີ ບໍ່ວ່າເຮົາຈະມັກຫຼືບໍ່ມັກກໍ່ແລ້ວແຕ່ ດັ່ງນັ້ນ ຈົ່ງເບີ່ງໄປຜົນກຳໄລ ຫຼັງຈາກການຫັກພາສີແລ້ວ, ສ້າງແຜນການຈ່າຍພາສີຂອງເຮົາໃຫ້ດີ ເພື່ອເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ເປັນໜີ້ຫຼາຍລ້ານກີບ. ໃນເດືອນເມສາ ຂັ້ນຕອນການເສຍພາສີ ທຸລະກິດສ່ວນຕົວກໍ່ບໍ່ໄດ້ຍາກ ລອງເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນນີ້ເບີ່ງ[http://incquity.com/articles/money-talk/corporate-tax-process-2]

  1. ພະຍາຍາມທຳຄວາມເຂົ້າໃຈກັບຄົນອ້ອມຂ້າງ

ຄວາມໄວ້ວາງໃຈເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ

ໂດຍສະເພາະກັບ suppliers ລູກຄ້າ ແລະ ພະນັກງານຂອງເຮົາ, ແຕ່ທຸກຄົນກໍ່ມີຂໍ້ເສຍເປັນຂອງຕົນເອງ ພະນັກງານຫຼາຍຄົນ ອາດຈະສົນໃຈແຕ່ ເລື້ອງຂອງຄ່າຕອບແທນ ທີ່ໄດ້ຈາກການເຮັດວຽກໃນແຕ່ລະມື້  (ອາດຈະໝາຍເຖິງເງີນເດືອນ) ເຮັດວຽກໃຫ້ໝົດໄປໃນແຕ່ລະມື້ ແລ້ວລໍຖ້າມື້ທີ່ເງີນເດືອນອອກຢ່າງຕັງໜ້າ, ແຕ່ຄົນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຈະເບີ່ງເຂົາໄປໃຫ້ເລິກກວ່ານັນ ເບີ່ງໃຫ້ເຫັນແຮງຈູງໃຈຂອງແຕ່ລະຄົນ ເບີ່ງວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຫຍັງ ແລະສົ່ງມອບສິ່ງນັ້ນໃຫ້ກັບພະນັກງານ, ເຮົາສາມາດຕິດຕາມ ຄວາມເຄື່ອນໄຫວຂອງພະນັກງານ ໄດ້ໂດຍການເຂົ້າໄປຢູ່ໃນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ, ພະຍາຍາມເຂົ້າໃຈ ໃນສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນແທ້ໆ ເຮັດໃຫ້ອົງກອນສາມາດດຳເນີນຕໍ່ໄປໄດ້.

  1. ກະແສເງີນສົດ ແລະກຳໄລມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າລາຍໄດ້

ກະແສເງີນສົດ ເປັນການຄິດໄລ່ທາງດ້ານຄະນິດສາດທີ່ງ່າຍໆ ມາສ້າງຄວາມເຂົາໃຈ ກັບກະແສເງີນສົດນຳກັນ [http://incquity.com/articles/startup/cash-flow-statement] ຖ້າວ່າເຮົາບໍສົນໃຈ ເລື້ອງບັນຊີກະແສເງີນສົດແລ້ວ ອາດຈະເກີດອັນຕະລາຍແບບບໍ່ຄາດຄິດໄດ້ ກັບບໍລິສັດຂອງເຮົາ, ເຖິງວ່າ ລາຍໄດ້ທີ່ເຂົ້າມາອາດເປັນໂຕເລກ ທີ່ດີທີ່ສຸດ ແຕ່ຖາມວ່າທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ຮັບມາເປັນລາຍຮັບທັງໝົດແທ້ລືບໍ່? ແນ່ນອນຄຳຕອບມັນບໍ ແມ່ນແບບທີ່ເຮົາຄິດ, ເມື່ອຕ້ອງຫັກຕົ້ນທຶນໃນການຂາຍ ການໃຊ້ຈ່າຍ CEO ທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດ ລ້ວນແຕ່ມີເປົາໝາຍທີ່ຜົນກຳໄລຫຼາຍກວ່າລາຍຮັບ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຈະຊ່ວຍກະຈ່າຍຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່.

  1. ຖ້າຫາກວ່າຖືກຮ້ອງຟ້ອງໃຫ້ຊັ່ງຊາຕົວເລືອກກ່ອນທີ່ຈະໄປສານ

ຖ້າຫາກວ່າໜື່ງໃນຜະບິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການຂອງເຮົາມີຂໍ້ບົກພ່ອງຂື້ນມາ  ໝາຍ ເຊິ່ງເຮົາມີແນວໂນ້ມ ທີ່ຈະຖືກຮ້ອງຟ້ອງ ເມື່ອເຮົາໄດ້ຍິນຂ່າວທີ່ບໍ່ດີນີ້ ແລະ ເກີດຕື່ນຕົກໃຈ ເຮົາຈະຄິດໄປຕ່າງໆ ໂລກກຳລັງຈະສະຫຼາຍ, ທຸລະກິດກຳລັງຈະຫຼົ້ມ  ທັນທີທີ່ເກີດເລື້ອງນີ້ ຂໍໃຫ້ມີສະຕິ ແລະ ປຶກສາທະນາຍຄວາມຂອງເຮົາ ບອກຄວາມຈິງໃຫ້ກັບທະນາຍ ເພື່ອທະນາຍຈະໃຫ້ຄຳປຶກສາທີ່ດີແກ່ເຮົາ, ຊັ່ງຊາເບີ່ງຕົວເລືອກໃຫ້ດີກ່ອນ ທີ່ຈະໄປຕໍ່ສູ້ໃນສານ ຫຼືຈັດການເລື້ອງນອກສານດ້ວຍລະບົບກົດໝາຍທີ່ມີລາຄາສູງ ນອກເໜືອຈາກຄ່າທຳນຽມຕາມກົດໝາຍແລ້ວ ເຮົາຍັງຕ້ອງເສຍເວລາ, ເສຍຕົ້ນທຶນ, ເສຍໂອກາດໃນການສ້າງລາຍຮັບ ຊັ່ງຊາໃຫ້ດີເລືອກຕົວເລືອກທີ່ໃຊ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໜ້ອຍ ແຕ່ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າວິທີນັ້ນຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກຈາລິຍະທຳ.

  1. ເຮົາສາມາດເຮັດທຸລະກິດໄດ້ທຸກສະຖານທີ່ແຕ່ສະຖານທີ່ປະຈຳການກໍ່ຍັງສຳຄັນຢູ່

ມັນເປັນສິ່ງທີ່ ສ້າງຄວາມປະຫຼາດໃຈໃຫ້ກັບເຮົາ ເມື່ອເຮົາສູນເສຍ ການສະເໜີ ອາຄານກັບລູກຄ້າໃໝ່ ເພາະວ່າ ເຮົາບໍ່ມີບ່ອນປະຈຳການ ທີ່ມີທີ່ຕັ້ງເປັນຫຼັກແຫຼ່ງ ເຮົາຮູ້ດີວ່າມີທີມງານທີ່ດີ ກວ່າຄູ່ແຂ່ງ, ເຮົາມີທາງອອກທີ່ດີສຳລັບລູກຄ້າ ແຕ່ເຮົາບໍ່ມີ office! ໃນປະຈຸບັນເຮົາສາມາດເຮັດວຽກຈາກເຮືອນ, ຮ້ານກາເຟ ຫຼື ບ່ອນໃດກໍ່ໄດ້ ທີ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດໄດ້, ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ ສຳລັບທຸລະກີດຂະໜາດກາງຂື້ນໄປ ອົງກອນຂອງເຮົາ ຈຳເປັນຕ້ອງມີສຳນັກງານ! ເປັນຫຍັງຈື່ງຕ້ອງມີ? ເພາະວ່າ ມັນສ້າງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ສະແດງວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ແບບບໍ່ມີຕົວຕົນ ໃນຕອນທຳອິດ ເຮົາສາມາດໃຊ້ພື້ນທີ່ ຮ່ວມກັບບໍລິສັດອື່ນກໍ່ໄດ້ ຊອກຫາສະຖານທີ່ທີ່ມີໂຕະນ້ອຍໆ ແຕ່ມີຫ້ອງປະຊຸມທີ່ດີ (ທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັບບໍລິສັດອື່ນ) ເຊັ່ນ: co-working space [http://incquity.com/articles/startup/coworking-space] ເພື່ອຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າຂອງເຮົາ ລັກສະນະຂອງຄວມເປັນມືອາຊີບ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາແຕກຕ່າງຄູ່ແຂ່ງ.

  1. ວຽກບ້ານຍັງມີຢູ່ສະເໝີຫຼັງຈາກທີ່ເຮົາຈົບການສຶກສາ

ການເຮັດວວຽກບ້ານ ໃນທຸລະກິດຄືສິ່ງຕ່າງໆ  ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາດີຂື້ນ ແລະ ເອົາຊະນະຄູ່ແຂ່ງໄດ້

ຍັງຈື່ບໍ່ມື້ທີ່ເຮົາໄປໂຮງຮຽນ ແລະ ລືມເຮັດວຽກບ້ານໄດ້ບໍ່? ໃນມື້ນັ້ນ ເຮົາອາດຈະໄດ້ຮັບການລົງໂທດ ຕັ້ງແຕ່ຖຶກຕຳນິໜ້ອຍໜື່ງ ຈົນໄປເຖິງຂັ້ນຮຸນແຮງຂື້ນ, ແຕ່ທຸລະກິດມັນແຕກຕ່າງອອກໄປ ການເຮັດວຽກບ້ານ ໃນທາງທຸລະກິດຄືສິ່ງຕ່າງໆ ທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດຂອງເຮົາດີຂື້ນ ແລະເອົາຊະນະຄູ່ແຂ່ງທ່າງທຸລະກິດໄດ້, ຖ້າວ່າບໍ່ເລີມເຮັດວຽກບ້ານຕັ້ງແຕ່ດຽວນີ້ເຮົາອາດຈະຕ້ອງສູນເສຍການສະເໜີລາຄາ, ສູນເສຍລູກຄ້າໃໝ່ ຫຼືໄດ້ຮັບການລົງໂທດຈາກລັດຖະບານ ຍ້ອນເລື້ອງການສົ່ງພາສີບໍ່ກົງເວລາ, ການເຮັດວຽກບ້ານຂອງເຮົາໃຫ້ດີກ່ອນ ທີ່ຈະພົບເລື້ອງນັກໜາດີກວ່າ.

  1. ປ້ອງກັນຕົວອງແບບຖືກກົດໝາຍ

ຈາກຂໍ້ 4 ເຮົາໝັ້ນໃຈວ່າເຮົາປ້ອງກັນຕົວເອງຢ່າງຖືກກົດໝາຍ, ຢ່າລືມລົງທະບຽນຊື່ກົດໝາຍການຄ້າຂອງເຮົາ  ປະຕິບັດຕາມກົດມາຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ປະເທດຊາດ, ແນ່ນອນ ວ່າມັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາ ແລະ ເງີນໃນການປົກປ້ອງຕົວເອງ ແຕ່ມັນກໍ່ເປັນການໃຊ້ເງີນຢ່າງຄຸ້ມຄ່າ, ຢ່າລືມຊອກຫາທະນາຍຄວາມ ທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນອຸດສາຫະກຳຂອງເຮົາ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາກຽມສັນຍາທາງກົດໝາຍ ທີ່ຖືກຕ້ອງ ກ່ຽວກັບພະນັກງານຂອງເຮົາເອງ, ຂໍ້ຕົກລົງໃນການຮັກສາຄວາມລັບຕ່າງໆ, ທະນາຍຄວາມທີ່ດີ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຄິດໃນສິ່ງທີ່ເຮົາຄິດບໍ່ເຖິງມາກ່ອນ.

  1. ຢ່າເຜົ່າໄໝເວລາໄປກັບວຽກຢ່າງດຽວ ໃຫ້ເວລາກັບຕົວເອງແດ່

ໜື່ງໃນຄວາມທ້າທາຍທີ່ສຸດຄື  “ການຈັດການເວລາ” ໂດຍສະເພາະການຈັດເວລາວ້າງ ໃຫ້ກັບຕົວເອງ, ຫຼາຍຄົນອາດເຄຍວາງແຜນໄວ້ວ່າ ຢາກຈະມີ ຊ່ວງເວລາທີ່ບໍ່ຕ້ອງເຮັດຫຍັງເລີຍ, ແຕ່ຖ້າວ່າ ເຮົາກຳລັງເນັ້ນໄປກັບການເຮັດທຸລະກິດ ຕະຫຼອດທຸກມື້, ທຸກຊົ່ວໂມງ ອາດຈະເຮັດ ໃຫ້ເຮົາຂາດ ການເບີ່ງເຫັນພາບລວມອອກໄປ, ຍ້ອນວ່າ ສົນໃຈສະເພາະລາຍລະອຽດຍ່ອຍໆຢູ່ ລອງໃຂ້ເວລາ ໃນວັນພັກຜ່ອນທ້າຍອາທິດສຳລັບຕົວເອງແດ່ ໃຫ້ຈິດໃຈໄດ້ພັກ ຈາກການເໝື່ອຍລ້າ ຕະຫຼອດອາທິດ, ໃຫ້ຕົວເອງໄດ້ຢູ່ຫ່າງຈາກໂທລະສັບ, ຄອມພິວເຕີ ປ່ອຍໃຈໃຫ້ສະບາຍແລ້ວຈະພົບວ່າຄວາມຄິດໃໝ່ໆ ດີໆ ຈະເກີດຂື້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຊ່ວງນັ້ນ.

  1. ແນວໃດກໍ່ຕ້ອງເຈີກັບຄວາມຜິດພາດ

ເຮົາບໍ່ໄດ້ຮູ້ທຸກຢ່າງ ແລະເຮົາກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ທຸກຢ່າງນຳ, ເຖິງວ່າເທັກໂນໂລຢີໃນປະຈຸບັນຈະມີຄວາມໄວສູງ ແຈ່ເຮົາກໍ່ບໍ່ສາມາດສົນໃຈທຸກສິ່ງໄດ້ ທຸກມຸມມອງຂອງທຸລະກິດໄດ້ຢູ່ດີ ຄວາມລົ້ມເຫຼວຢ່າງໄວວາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໂຫດຮ້າຍສະເໝີໄປ ຈົ່ງຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວນັ້ນ, ລົ້ມແບບໄວວາ ແລະລຸກຂື້ນຢ່າງໄວວາ ຢ່າຈົມຢູ່ກັບຕົວເອງໃນຄວາມຮູ້ສຶກຜິດເລົ່ານັ້ນ ຈົ່ງມຸ້ງໜ້າຕໍ່ໄປເພື່ອແກ້ໄຂ ຕັດສີນໃຈ ແລະແກ້ໄຂບັນຫາດ້ວຍຄວາມໄວ, ຮຽນຮູ້ຈາກມັນແລ້ວມັນຈະບໍ່ເກີດຂື້ນອີກ.

• • •

ບໍ່ແມ່ນເລື້ອງງ່າຍເລີຍ
ທີ່ຈະເປີດທຸລະກິດແລ້ວ ປະຄັບປະຄອງໃຫ້ມັນຢູ່ໄດ້ດົນນານທີ່ສຸດ ແຕ່ຖ້າເຮົາຫາກກຽມຕົວມາດີ, ປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດທຸກທາງທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ ອາດຈະມີລົ້ມລຸກຄຸກຄານແດ່ ແຕ່ຈື່ໄວ້ວ່າທຸກຄົນຜິດພາດກັນໄດ້, ຈົ່ງຮຽນຮູ້ຈາກປະສົບການເລົ່ານັ້ນແລ້ວກ້າວຕໍ່ໄປຢ່າງໝັ້ນຄົງ.

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

One Response to “9 ບັນຫາທີ່ອາດຈະບໍ່ຄາດຄິດເມື່ອທຸລະກິດເຕີບໃຫຍ່”

RSS Feed for ທຸລະກິດໜ້າຮູ້ –  ທັນໂລກໄອທີ Comments RSS Feed

[…] […]


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: