ຄຳຖາມທີ່ຕ້ອງການຄຳຕອບຫາກຄິດຈະເລີ່ມລົງມືຈະເຮັດທຸລະກິດ

Posted on January 21, 2014. Filed under: ທຸ​ລະ​ກິດ |


 b1

ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ຜູ້ປະກອບການຕ້ອງການຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ໄດ້ເສຍກ່ອນ

ການປະກອບທຸລະກິດມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກອາຊີບອື່ນໆ ຢູ່ຫຼາຍປະການ ທີ່ໂດດເດັ່ນຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນອາຊີບນີ້ ກໍ່ຕ້ອງຍົກໃຫ້ກັບເລື່ອງຂອງເດີມພັນຄວາມສຳເລັດ ໃນການບໍລິຫານງານ ດັ່ງນັ້ນຜູ້ປະກອບການຄິດຈະລົງມືເຮັດທຸລະກິດຍັງກໍ່ຕາມ ຜູ້ປະກອບການຕ້ອງໄສ່ໃຈໃນສ່ວນຂອງລາຍລະອຽດປີກຍ່ອຍໃນທຸກເລື່ອງໃຫ້ຫຼາຍເປັນພິເສດ ເຊີ່ງກວດສອບຄວາມພ້ອມກ່ອນລົງມືເຮັດທຸລະກິດດ້ວຍການຕອບໂຈດ ຄຳຖາມປະເດັນພື້ນຖານຂອງຫຼັກທຸລະກິດ ເບີ່ງຈະເປັນ ວິທີການກວດວັດທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດ ແລະ ເໝາະສົມສຳຫຼັບຜູ້ປະກອບການຈະຕ້ອງຕອບໃຫ້ໄດ້ມີດັ່ງນີ້:

1. ຂາຍຍັງ

ຄຳຖາມແລກທີ່ຜູ້ປະກອບການຈະຕ້ອງຕອບໃຫ້ໄດ້ຄື ການກໍ່ຕັ້ງທຸລະກິດຂື້້ນມານັ້ນເປັນຄຳຖາມທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການທຸກຄົນຈະຕ້ອງຕອບໃຫ້ໄດ້ເພາະມັນເປັນວັດຖຸປະສົງຫຼັກ ຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດ ທີ່ຈະເປັນຕົວທຳລາຍໄດ້ຫຼໍ່ລ້ຽງທຸລະກິດ ຕັ້ງແຕ່ວັນແລກທີ່ຈະລົງເສົາເອກ ດັ່ງນັ້ນ ຫາກຜູ້ປະກອບການສາມາດລົດຕອບໂຈດໃນຂໍ້ນີ້ໄດ້ຂໍ້ອື່ນກໍ່ຄົງບໍ່ຍາກເກີນໄປ

2. ຂາຍແນວໃດ?

ຄວາມໝາຍຂອງຄຳຖາມໃນຂໍ້ນີ້ໝາຍເຖີງຊ່ອງທາງການຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ບໍ່ລິການຂອງຜູ້ປະກອບການວ່າມີແນວທາງ ແລະ ການຈຳໜ່າຍແນວໃດເຊັ່ນ: ເຊົ່າພື້ນທີ່ເປີດໜ້າຮ້ານຂາຍ ຜ່ານທາງອີເມວ ຜ່ານຕົວແທນຈຳໜ່າຍສິນຄ້າ ແລະ ນາຍໜ້າຂາຍຕົງ ຂາຍຜ່ານທາງເວບໄຊ  ເຊີງການຮູ້ເຖີງວິທີ ແລະ ຊ່ອງທາງໃນການຈຳໜ່າຍ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປະກອບການສາມາດກຳນົດທິດທາງ ແລະ ທຸລະກິດໄດ້ຍີ່ງໆຂື້ນອີກ

3.  ຂາຍໃຫ້ໃຜ?

ຜູ້ປະກອບການ ຈະຕ້ອງກຳໜົດລົງໄປຢ່າງຊັດເຈນວ່າສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທີ່ທ່ານເຮັດຂື້ນມານີ້ກຸ່ມຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍ ທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນໃຜ ຢ່າກຳໜົດແບບກ້ວາງ ແລະ ຄອບຄຸມຫຼາຍເກີນໄປ ວ່າທຸກກຸ່ມຜູ້ບໍລິໂພກເພາະມັນຈະເປັນຄຳຕອບທຸລະກິດທີ່ມັນຈະເລີ່ມຕົ້ນ ດັ່ງນັ້ນຜູ້ປະກອບການຈະຕ້ອງກຳໜົດ ໃຫ້ໄດ້ວ່າກຸ່ມຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ແທ້ຈິງຂອງທ່ານຄື: ໃຜທີ່ຈະໄດ້ກຳໜົດ ແລະ ວາງແຜນທຸລະກິດຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

4.  ຈຸດເດັ່ນ ແລະ ຈຸດດ້ອຍຄືຫຍັງ?

ບໍ່ມີໄຜທີ່ຈະຮູ້ຂໍ້ມູນໃນຄຳຖາມນີ້ດີໄປກ່ວາເຈົ້າຂອງຜູ້ປະກອບການ ເຊິ່ງສົມຄວນທີ່ຈະຮູ້ສືກ ໃນເລື່ອງຂອງຈຸດເດັ່ນ ແລະ ຈຸດດ້ອຍຂອງສີນຄ້າ ແລະ ບໍລິການເປັນຢ່າງດີ ເພື່ອທີ່ຈະເອົາຈຸດເດັ່ນທີ່ເກີດຂື້ນນັ້ນນຳມາໃຊ້ເປັນຕົວຂາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໃຫ້ເກີດຂື້ນຫຼາຍທີ່ສຸດ ດັ່ງນັ້ນ ຈະເປັນຜົນທີ່ດີຕໍ່ການດຳເນີນທຸລະກິດໃນອານາຄົດ

5.  ມີແຜນທຸລະກິດແນວໃດ

ທຸລະກິດເປັນເລື້ອງຂອງການສ້າງ ແລະວາງແຜນໃນທຸກສ່ວນຢ່າງແນບນຽນ ດັ່ງນັ້ນ ກ່ອນຜູ້ປະກອບການຈະລົງມື ດຳເນີນທຸລະກິດຈຳເປັນ ຈະຕ້ອງມີແຜນການທີ່ເໝາະສົມເສຍກ່ອນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງຂອງການກົນລະຍຸດທີ່ຈະນຳສີນຄ້າເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ ກົນລະຍຸດທີ່ໃຊ້ຕໍ່ສູ້ກັບຄູ່ແຂ່ງ ການໂຄສະນາປະຊາສຳພັນແຜນການຕະຫຼາດ ເປັນຕົ້ນ ຊື່ງການມີແມ່ບົດທີດີ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການດຳເນີນທຸລະກິດ ປະສົບຄວາມສຳເລັດໄປຫຼາຍກ່ວາເຄີ່ງ

6.  ຂາຍຍາມໃດ

ເປັນຄຳຖາມທີ່ຕອບໄດ້ງ່າຍທີສຸດ ໃນບັນດາທຸກຄຳຖາມທີ່ນຳສະເໜີມາ ແຕ່ໃນຄວາມສຳຄັນຄຳຖາມໃນຂໍ້ນີ້ກັບບໍ່ໄດນ້ອຍໄປກ່ວາຂໍ້ອື່ນ ດັ່ງນັ້ນຜູ້ປະກອບການຈະຕ້ອງມີກອບ ແລະ ກຳນົດເວລາຢ່າງຊັດເຈນ ວ່າສີນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ຂອງທ່ານມີກຳນົດ ການທີ່ຈະວາງຈຳໜ່າຍຍາມໃດ ຈະຕ້ອງຄຳນືງເຖີງປັດໄຈຕະຫຼາດ ຄວາມພ້ອມໃນການຈັດສົ່ງ ແລະ ການເທດຄວບຄູ່ກັນໄປ ຈື່ງຈະເຮັດທຸລະກິດ ປະສົບຄວາມສຳເຫຼັດໄດ້ໃນເວລາທີ່ໄວ

7.  ຕົ້ນທືນຢູ່ທີ່ລາຄາເທົ່າໃດ

ຜູ້ປະກອບການໃນຖານະເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຂອງຕົນໃຫ້ໄດ້ວ່າລາຄາ ຕົ້ນທືນຂອງສີນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຢູ່ທີ່ລາຄາເທົ່າໃດ ເພາະອົງປະກອບຕົວມືຖື ເປັນສີ່ງຕັ້ງຕົນໃນການວາງຍຸດທະສາດເພື່ອລາຄາເຜື່ອຫວັງຜົນທາງດ້ານກຳໄລ ເຊີ່ງຄຳຕອບໃນຂໍ້ນີ້ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການສາມາດກຳນົດໂມເດວທຸລະກິດທີ່ໄດ້ວ່າຄວນລົດ ແລະ ເພີ່ມໃນສ່ວນໃໝ່ອີກ.

8.  ລາຄາຂາຍຢູ່ທີ່ເທົ່າໃດ

ຫຼັງຈາກຜູ້ປະກອບການຮູ້ລາຄາແລ້ວ ການກຳນົດລາຄາຈະເປັນຄຳຖາມທີ່ຕາມມາວ່າຈະກຳໜົດໃນອັດຕາຢູ່ເທົ່າໃດຈື່ງເໝາະສົມ ເຊີ່ງເປັນອີກໜື່ງຄຳຖາມສຳຄັນທີ່ຜູ້ປະກອບການຈະຕ້ອງຫາຄຳຕອບໃຫ້ໄດ້ໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນໃນການປະກອບທີ່ຄວາບຄຸມ ແລະ ຮອບດ້ານຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພາະຄຳຕອບທີ່ຈະໄດ້ໝາຍເຖີງຜົນກຳໄລ ແລະ ການທີ່ຈະຢູ່ລອດຂອງບໍລິສັດໃນອານາຄົດ.

9.  ຈຸດຕົ້ນທືນຢູ່ທີ່ເທົ່າໃດ

ຫາກຜູ້ປະກອບການກຳນົດລາຄາຢ່າງດຽວກໍ່ຈະເປັນເລື່ອງທີ່ກວ້າງເກີນໄປ ແລະ ບໍສາມາດປະເມີນ ຄວາມສຳເລັດ ທີ່ຕ້ອງການໄດ້ຮັບໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຜູ້ປະກອບການຈື່ງ ຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງກຳໜົດຈຸດຄູ້ມທືນທີ່ຈະໃຫ້ກັບທຸລະກິດ ຂອງຕົນເອງ ໂດຍວ່າການຂາຍເຄື່ອງໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ຊຳໃດຈື່ງຈະຜ່ານຈຸດຄູ້ມທືນແລະໄດ້ຜົນກຳໄລຕາມທີຕ້ອງການ.

10.  ເສັ້ນສາຍ ແລະ ເຄືອຄ່າຍຂອງທຸລະກິດມີໃຜແດ່

ປະຕິເສດວ່າການເຮັດທຸລະກິດຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີເສັ້ນສາຍ ຫຼື ຜູ້ທີ່ຈະມາຄອຍເປັນແບ໋ກອັບ ດ້ານຫຼັງໃຫ້ລວມໄປເຖິງເຄືອຄ່າຍ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຈາກພາຍນອກ ໂດຍສະເພາະປັດໃຈທີ່ກ່າວມານີ້ ຈະເປັນຕົວຊ່ວຍພິເສດທີ່ຈະເປັນຜົນດີ ຕໍ່ທຸລະກິດ ຂອງທ່ານໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ທີ່ບໍ່ເພີ່ງປະສົງທີ່ເກີດຂື້ນໃນອານາຄົດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງຂອງກາລະການເງີນ ການຂະຍັບຂະຫຍາຍ ແລະ ເຕີບໂຕຂອງກິດຈະການເປັນຕົ້ນ

11.  ຜົນສຳເລັດທີ່ຄາດຫວັງ

ເປັນຄຳຖາມສຸດທ້າຍທີ່ ຕ້ອງການຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍທີ່ສຸດຂໍ້ໜື່ງໃນບັນດາຄຳຖາມທັງໝົດ ເຊີ່ງຜູ້ປະກອບການຈະຕ້ອງຕອບ ແລະ ກຳນົດໃຫ້ໄດ້ວ່າ ທຸລະກິດມານັ້ນ ຈຸດໝາຍໃນທ້າຍທີສຸດແລ້ວ ທ່ານທີ່ຕ້ອງການ ຈະໄດ້ຍັງເປັນການຕອບແທນຈາກການລົງທືນໃນຄັ້ງນີ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຜົນກຳໄລ (ຄວນລະບຸເປັນຕົວເລກທີ່ຊັດເຈນ ) ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດເປັນຕົ້ນ

ໃນເລື່ອງການທີ່ຈະເຮັດທຸລະກິດມີເລື່ອງໜື່ງ ທີ່ຜູ້ປະກອບການທີ່ຕ້ອງລະວັງກໍ່ຄືເລື່ອງຂອງການຜິດພາດ ເພາະຄວາມຜິດພາດທີຈະເກີດຂື້ນເຖີງມັນຈະນ້ອຍແຕ່ກໍ່ມີຜົນກະທົບມະຫາສານຕໍ່ການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ອາດເປັນຈຸດກຳເນີດຂອງຫາໄຍນະທີ່ຈະກາຍເປັນສະພາບຈຸດຈົບຂອງການເຮັດທຸລະກິດ ແລະ ເງີນທືນຂອງຜູ້ປະກອບການໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ ກ່ອນຈະເລີ່ມລົງມືເຮັດທຸລະກິດທຸກຄັ້ງຜູ້ປະກອບການຄວນທີ່ຈະຕອບໂຈດບັນຫາໃນເລື່ອງຕ່າງໆໃຫ້ໄດ້ກ່ອນວ່າທຸລະກິດຂອງທ່ານມີຄວາມໜ້າລົງທືນຫຼາຍຊຳໃດ ເຊີ່ງຄວາມຊັດເຈນຂອງຄຳຕອບທີ່ໄດ້ຈະເປັນຕົວກະລັງຕີ ຄວາມສຳເລັດໃນອານາຄົດຂອງທຸລະກິດຜູ້ປະກອບການໃນທ້າຍທີ່ສຸດ.

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: