ເຮັດທຸລະກິດຍັງດີ?

Posted on February 4, 2014. Filed under: ທຸ​ລະ​ກິດ |


ພົບກັບແບບປະເມີນ ຄວາມເປັນໂຕເອງ ທີ່ຈະບົ່ງບອກວ່າ ຈຸດດີຂອງເຈົ້າຄືຫຍັງ ເຮັດທຸລະກິດຫຍັງດີ ທີ່ເໝາະສົມກັບໂຕ

ເຈ້າເໝາະກັບການ ເຮັດທຸລະກິດຫຍັງດີ

f137

“He who knows others is wise. He who knows himself is enlighten.” Lao Tzu

“ຄົນທີ່ເຂ້າຫາຄົນອື່ນໄດ້ ເປັນຄົນສະຫຼຽວສະຫຼາດ ແຕ່ຄົນທີ່ເຂົ້າເທີງໂຕເອງໄດ້ເປັນຄົນຕື່ນຮູ້” ເປັນຄຳເວ້າຂອງ Lao Tzu ຫຼື ຄົນລາວເວົ້າວ່າເຫຼົາຈື ປະຊາຊົນຊາວຈີນ.

ການເປັນເຈ້າຂອງທຸລະກິດ ທີ່ປະສົບຄວາມສຳເຫຼັດ ບໍ່ໄດ້ເປັນຄືຄົນອື່ນຄິດ ເຊັ່ນ: ຕ້ອງເປັນຄົນກ້າໄດ້ກ້າເສຍ ພ້ອມທີ່ຈະຮັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ມີພະລັງທີ່ຈະລຸຍສູ້.

ພຽງແຕ່ຄວາມປາຖະໜາທີ່ແຮງກ້າ ແລະ ໄອເດຍການສ້າງທຸລະກິດ ອາດຍັງບໍ່ພໍ ທ່ານຕ້ອງຢ່າລືມວ່າການເຮັດທຸລະກິດ ຕ້ອງໃຊຄວາມສູ້ຊົນຢ່າງມະຫາສານ ແລະ ຂ່າວຮ້າຍຄືພະລັງແຮງຊີວິດ ຂອງທ່ານມີຈຳກັດ.

ທ່ານຄົງຈະບໍ່ຍາກເສຍເວລາໄປກັບທຸລະກິດ ທີ່ບໍ່ເໝາະສົມກັບທ່ານແມ່ນບໍ່ ສຸດທ້າຍກະເຮັດໄປ work ບໍ່ຖືກໃຈ ທ່ານຈຳເປັຮທີ່ຕ້ອງຮູ້ວ່າຈຸດແຂງ ຂອງທ່ານຢູ່ໃສ ແລະ ຈະນຳຈຸດແຂງຂອງທ່ານໄປສ້າງທຸລະກິດ ປະເມີນບຸກຄະລິກຂະພາບທົ່ວໄປ ແຕ່ມັນກໍ່ຈະບົ່ງບອກພາບກ້ວາງໆ ໄດ້ວ່າທ່ານຈະເຮັດທຸລະກິດແນວໃດດີ.

ມັນຈະມີປະໂຫຍດຖ້າທ່ານ ຍັງບໍ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນທຳທຸລະກິດ ເພາະທ່ານຄວນຈະຮູ້ໂຕເອງກ່ອນ ແລະ ທ່ານຈະໄດ້ເຮັດທຸລະກິດ ຂອງທ່ານເປັນຫຼັກ ບໍ່ຕ້ອງຫຼົງທາງໄປນຳສີ່ງທີ່ທ່ານບໍ່ຊ່ຽວຊານ.

ແບບປະເມີນ ທ່ານແມ່ນໃຜ ແລະ ຈະທຸລະກິດຍັງດີ?

 f138

“Mastering others is strength. Mastering yourself is true power.” Lao Tzu

 “ການຮູ້ແຈ້ງເປັນຈຸດແຂງ ແຕ່ການຮູ້ແຈ້ງໃນຕົວເອງເປັນພະລັງທີ່ແທ້ຈິງ” ເປັນຄຳເວ້າຂອງ Lao Tzu ຫຼື ທີ່ຄົນລາວເອີ້ນວ່າ ເຫຼົາຈື່ ປະຊາຊົນຈີນ.

ແບບປະເມີນທີ່ທ່ານກຳລັງຈະເຮັດ ເປັນແບບປະເມີນທີ່ມາຈາກເວບໄຊ http://www.entrepreneur.com ຊື່ງດັດແປງມາຈາກ ແບບປະເມີນບຸກຄະລີກຕິພາບຂອງ Center of Applied Cognitive Studies ໃນເມືອງ Charlotte ລັດ North Carolina .

ສຳຫຼັບວິທີແບບນີ້ປະເມີນນີ້ ທ່ານຕ້ອງຫາສໍ ຫຼື ບິກ ແລະ ເຈ້ຍມາຈົດ ຈັກໜ້ອຍວ່າທ່ານໄດ້ຄະແນນເທົ່າໃດໃນແຕ່ລະຂໍ້ໂດຍເລືອກ 5 ເມື່ອທ່ານຮູ້ສືກວ່າຂໍ້ຄວາມຝັ່ງຊ້າຍ ຕົງກັບຕົວທ່ານຫຼາຍທີ່ສຸດ ຫຼື ເລືອກ  1  ເມື່ອທ່ານຮູ້ສືກວ່າຂໍຄວາມຝັ່ງຂວາ ຕົງກັບຕົວທ່ານຫຼາຍທີສຸດສ່ວນ 2 ກັບ 4 ນັ້ນ ໝາຍເຖິງທ່ານຮູ້ສືກວ່າຂ້ອຍຂ້າງຕົງ ແລະ 3 ຄື ບໍ່ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ 2 ຂໍ້ຄວາມ

ແນວໃດກໍ່ດີ ຖ້າທ່ານເຮັດໄດ້ ພະຍາມຢ່າເລີກຂໍ້  3 ເພາະວ່າມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜົນ ທີ່ອອກມາ ບໍ່ຕົງກັບຄວາມເປັນຈີງ ແລະ ໃຊ້ແບບປະເມີນຜົນນີ້ ໄດ້ບໍ່ເຕັມປະສິດຕິພາບ

ແລ້ວເຮົາມາເບີ່ງກັນວ່າ ທ່ານມີບຸກຄະລີກ ແລະ ຈຸດແຂງຕົງກັບນັກທຸລະກິດແບບໃດ ຄວນຈະເຮັດທຸລະກິດໃດດີ

1. ກະຕືລືລົ້ນ  5  4  3  2  1 ນີ້ງໆ

2. ມັກຢູ່ກັບຄົນອື່ນ 5  4 3 2 1 ມັກຢູ່ຄົນດຽວ

3. ຊ່າງຝັນ 5  4 3 2 1 ຢູ່ກັບໂລກຄວາມເປັນຈີງ

4. ເວົ້າທະໜອມນຳໄຈຄົນອື່ນ  5  4  3  2  1 ເວົ້າຕົງ

5. ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ  5  4 3 2 1 ບໍ່ເປັນລະບຽບ

6. ລະມັດລະວັງໃນການຕັດສີນໄຈ 5 4 3 2 1 ໝັ້ນໄຈໃນການຄິດເວບທຳອິດ

7. ເບີ່ງໂລກໃນແງ່ດີ 5 4 3 2 1 ເບີ່ງໂລກໃນແງ່ຮ້າຍ

8. ປະຕິບັດ 5 4 3 2 1 ປະຕິເສດ

9. ໃຈກວ້າງ   5 4 3 2 1 ໄຈແຄບ

10. ໂດດດ່ຽວ 5 4 3 2 1 ເປີດກ້ວາງ

11. ທໍ້ທອຍ 5 4 3 2 1 ມີຄວາມຫວັງ

12. ມັກສະແດງອອກ  5 4 3 2 1 ມັກຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

13. ເຮັດຕາມຈິນຕະນາການ   5 4 3 2 1 ເຮັດຕາມຄຳສັ່ງ

14. ອົບອຸ່ນ 5 4 3 2 1 ເຍືອກເຢັນ

15. ຈົດຈໍ່ 5 4 3 2 1 ວອກແວກ

16. ເຂີນອາຍ 5 4 3 2 1 ກ້າສະແດງອອກ

17. ເຂົ້າກັບຄົນອື່ນໄດງ່າຍ 5 4 3 2 1 ເຂົ້າກັບຄົນອື່ນຍາກ

18. ຊອກຫາສີ່ງໄໝ່ໆ 5 4 3 2 1 ບໍ່ມັກການປ່ຽນແປງ

19. ເຮັດວຽກເປັນທີມ  5 4 3 2 1 ເຮັດຄົນດຽວ

20. ມັກຄວາມເປັນລະບຽບ 5 4 3 2 1 ວຸ້ນວາຍບໍ່ເປັນລະບຽບ

21. ຂ່ອງແຄ້ວ 5 4 3 2 1 ໜັກແໜ້ນ

22. ຊ່າງເວົ້າ  5 4 3 2 1 ຊ່າງຄິດ

23. ບໍຊັດເຈນໜ້ອຍໜື່ງບໍ່ເປັນຍັງ  5 4 3 2 1 ຕ້ອງການຄວາມຊັດເຈນ

24. ໄວ້ວາງໄຈໄດ້ 5 4 3 2 1 ລືກລັບເປັນຕາສົງໄສ

25. ຕົງຕໍ່ເວລາ 5 4 3 2 1 ຜັດວັນທັດໄປ

ຜົນການເຮັດປະເມີນຜົນ ເຮັດທຸລະກິດຫຍັງດີ

 f139

“It’s hard for me to measure them, or to assess my books because I’m so close to them.” Roddy Doyle

“ມັນເປັນເລື້ອງຍາກສຳລັບຂ້ອຍທີ່ຈະຊີ້ວ່າ ຄົນລອບຕົວຂ້ອຍເປັນຄົນແນວໄດ້ ຫຼື ພຽງແຕ່ວິຈານຕົວໜັງສືຂອງຂ້ອຍ ເອງເພາະວ່າຂ້ອຍຢູ່ມໍ່ມັນຫຼາຍເກີນໄປ” ເປັນຄຳເວ້າຂອງ Roddy Doyle ກະວີຊາວໄອແລນ

ວິທີແປຜົນແບບປະເມີນນີ້ ມັນເລີ່ມຈາກການລວມຄະແນນ ທີ່ໄດ້ໃນແຕ່ລະຂໍ້ ໂດຍແຍກເປັນແຕ່ລະດ້ານ ຕາມທີ່ກຳນົດ.

 The Advisor – ທີ່ປືກສາ: ລວມຄະແນນຂໍ້ 1, 6, 11, 16 ແລະ 21

 The Saleperson – ຍອດນັກຂາຍ: ລວມຄະແນນຂໍ້ 2, 7, 12, 17 ແລະ 22

 The Creator –ນັກປະດິດ: ລວມຄະແນນຂໍ້  3, 8, 13, 18 ແລະ 23

 The Diplomat – ນັກການທູດ: : ລວມຄະແນນຂໍ້  4, 9, 14, 19 ແລະ 24

 The Doer – ນັກປະຕິບັດ: ລວມຄະແນນຂໍ້  5, 10, 15, 20 ແລະ 25

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໃຫ້ເບີ່ງວ່າຄະແນນ ທ່ານໄດ້ຄະແນນໃນດ້ານໃດຫຼາຍທີ່ສຸດ ນັ້ນຄືຈຸດເດັ່ນຂອງທ່ານ

The Advisor

 f140

ຄະແນນທີ່ສູງໃນດ້ານນີ້ ສະແດງວ່າ ທ່ານເປັນຄົນທີ່ຮັບມືກັບວິກິດໄດ້ດີ ດ້ວຍຄວາມໜີ້ງທີ່ທ່ານມີ ທ່ານເໝາະສົມກັບສະພາບການເຮັດວຽກແບບ ທີ່ຕ້ອງການຕັດສີນໄຈທີ່ເດັດຂາດ ທາມກາງສະພາວະອັນທີ່ເກີດຂື້ນ ແຕ່ທ່ານກະຄວນລະວັງວ່າ ຈະໃຊ້ພະລັງຊີວິດຂອງທ່ານໝົດໄປກັບການຮັບມື ກັບວິກິດຈົນມົດແຮງ ຫຼື ກຸ້ມໄຈຈົນເປັນບ້າໄປເສຍກ່ອນ.

ທຸລະກິດທີ່ເໝາະສົມກັບທ່ານ ຄື ທຸລະກິດຂາຍຄຳແນະນຳ ຫຼື ຊ່ວຍສ້າງອັນໃດອັນໜື່ງໃຫ້ລູກຄ້າ ບໍລິສັດທີ່ປືກສາດ້ານການປະເມີນລາຄາກໍ່ສ້າງ.

The Saleperson

 f141

ຊື່ຂອງມັນບົ່ງບອກ ຢູ່ໃນຕົວທ່ານເປັນ ຍອດນັກຂາຍທ່ານຮູ້ສືກມີຊີວີດຊີວາ ເວລາຢູ່ທາມກາງຜູ້ຄົນທ່ານຮູ້ສືກມ່ວນ ແລະ ລົມແລກປ່ຽນກັບຄົນອື່ນ ແລະ ທ່ານກໍສາມາດປະຊາສຳພັນທີ່ເກີດຂື້ນ ໃຫ້ກາຍເປັນເງີນເປັນທອງໄດ້ ດ້ວຍສ່ວນຄົນໄດ້ຄະແນນດ້ານນີ້ ໜ້ອຍສະແດງເຖີງວ່າ ທ່ານເປັນຄົນທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ກົງກັນຂ້າມ ທີ່ເປັນຄົນທີ່ເປັນຍອດນັກຂາຍ.

ທຸລະກິດທີ່ເໝາະສົມ ກັບທ່ານຄືທຸລະກິດກ່ຽວກັບ ການໂຄສະນາປະຊາສຳພັນຫຼໂຄສະນາສີນຄ້າ

 The Creator

 f142

ທ່ານເປັນຄົນທີ່ເຈີດຈ້າຫຼາຍ ເວລາມີການ Brainstorm ຫຼື ລົມແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນໃນວົງເຫຼົ້າທ່ານເປັນຄົນທີ່ກະຫາຍ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ໃນທາງຄວາມຄິດ ແລະ ກົນລະຍຸດຊັບຊ້ອນລຳລືກ ເຖີງທ່ານຈະເຮັດບັນຊີແລ້ວ 2 ຂ້າງໃນບັນຊີ ຫຼື ເດບີດກັບເຄດິດບໍ່ເທົ່າກັນແຕ່ໄອເດຍ ຂອງທ່ານພຽງໄອເດຍດຽວ ກໍ່ອາດຈະປ່ຽນໂລກໃບນີ້ໄດ້.

ທຸລະກິດທີ່ເໝາະສົມກັບທ່ານ ຄືທຸລະກິດປະເພດຄິດຄົ້ນ ສ້າງວັດທະນະທຳ ແລະ ຜະລີດສີນຄ້າຕົວໃໝ່

The Diplomat

 f143

ທ່ານມີຄວາມອົດທົນສູງ ຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຄົນອື່ນ ມີຄວາມສາມາດໃນການເຈລະຈາ ໂດຍທຳມະຊາດສາມາດປ່ຽນຂໍ້ຕົກລົງ ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເປັນໄປໄດ້.

ດ້ວຍທັກສະເລື່ອງຄົນ ທ່ານສາມາດໂນ້ມນ້າວໃຫ້ຄົນບາງຄົນຍອມຮັບ ທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້ໄດ້ທຸລະກິດທີ່ເໝາະສົມກັບທ່ານ.

 The Doer

 f144

ຄະແນນທີ່ສູງ ໃນຂໍ້ນີ້ສະແດງວ່າ ທ່ານເປັນຄົນດຸໝັ່ນ ຢູ່ໃນລະບົບວິໄນທີ່ທ່ານຕັ້ງໄວ້ໄດ້ ແລະ ໄວ້ໄຈທ່ານບໍ່ໃຊ້ເວລາໄປກັບການຄິດ ໃຫ້ເສຍເວລາ ທ່ານເນັ້ນໄສ່ການລົງມືຫຼາຍກ່ອນ ເພາະທ່ານຄິດວ່າຖ້າທ່ານມົວແຕ່ຄິດຜົນງານກໍ່ບໍ່ເກີດ ທ່ານເນັ້ນການລົງມືເຮັດຫຼາຍກວ່າ ເພາະທ່ານຄິດວ່າຖ້າມົວແຕ່ຄິດ ຜົນງານກໍ່ບໍ່ເກີດ ດ້ວຍແຮງໃຈ ແລະ ການຢືນຢັດແຮງໃຈທໍ້ຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ທ່ານ ສາມາດເຮັດວຽກຕ່າງໆໄດ້ລຸລ່ວງຕາມເວລາ.

ຫຼາຍຄົນອາດຈະຄິດວ່າ ຖ້າເປັນ The Diplomat ຄວນຈະເຮັດທຸລະກິດ ຫຍັງດີ ເຮົາຂໍແນະນຳວ່າທຸລະກິດ ສ່ວນຕົວທີ່ເໝາະສົມກັບທ່ານ ຄືປະເພດຮັບເໝົາເຮັດຍັງຈັກຢ່າງເພາະມັນມີກຳໜົດເວລາ ທີ່ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ໄດ້ເຊັ່ນຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ.

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: