ຢາກເຮັດທຸລະກິດໄດ້ຄວນຫຼີກລ້ຽງ 5 ສິ່ງນີ້:

Posted on February 20, 2014. Filed under: ສັງລວມພາບ |


ພົບກັບ  ສິ່ງນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານ  ເຊີ່ງທ່ານຄວນຫຼີກລ້ຽງ ເມື່úອຢາກເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວ

ເມື່ອ ເມື່ອທ່ານຄິດຢາກເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວ

f254

ວັນທີ່ ທ່ານຕັດສີນໃຈທີ່ຈະສ້າງທຸລະກິດຂອງຕົນເອງ ທ່ານຄົງຈະໃຊ້ພະລັງຊີວິດ ແລະ ພະລັງງານຄວາມຄິດທັງໝົດ ໄປກັບການຄຳຖາມທີ່ວ່າ:

–      ຄວນຈະສ້າງທຸລະກິດແນວໃດ ?

–      ການເຮັດທຸລະກິດຄວນໃຊ້ຫຍັງແດ່ ?

–      ມີຫຍັງແດ່ທີ່ເປັນປັດໃຈສູ່ຄວາມສຳເລັດ ?

ທ່ານອາດຈະພົບບາດຕ່າງໆ ທີ່ຈະພະຍາຢາມຕອບຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ເຊັ່ນ: ການເຮັດທຸລະກິດຕ້ອງມີທືນ, ໄອເດຍ, ທັກສະເປັນຕົ້ນ ຫຼື ບາງບົດຄວາມກໍ່ເລົ່າເຖິງການເລີ່ມຕົ້ນສ້າງທຸລະກິດລວມເຖິງຫຍັງແດ່ທີ່ເປັນປັດໃຈສູ່ຄວາມສຳເລັດ

ບົດຄວາມນີ້ຈະມີມູມມອງແຕກຕ່າງອອກໄປໂດຍຈະເວົ້າສີ່ງທີ່ທ່ານຄວນຫຼີກລ້ຽງເມື່ອຢາກເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວ ເພາະ  work  ສໍາລັບຄົນໜື່ງອາດຈະບໍ່  work  ສໍາລັບອີກຄົນໜື່ງກໍໄດ້.

ແຕ່ສີ່ງທີ່ແລ້ວທຸລະກິດເຈັ້ງ ຫຼື ເກິດຄວາມເສຍຫາຍມັນຈະເປັນສີ່ງປະຢຸດໄດ້ຈີງກັບ ເກືອບ ທຸລະກິດ ຫຼື ເກືອບ ທຸລະກິດ ເຮົາຈະເບີ່ງວ່າຄຸ້ມຄ່າ ຂອງສີ່ງທີ່ຄວນຫຼີກລ້ຽງມີສູງຫຼາຍ ແລະ ເໜາະກັບການນຳມາເປິດເຜີຍ ໃຫ້ຜູ້ສົນໃຈ ສ້າງທຸລະກິດເບີ່ງເອົາໄວ້.

5. ສີ່ງທີ່ຕ້ອງຫຼີກລ້ຽງເມື່ອ ຢາກທຳທຸລະກິສ່ວນຕົວ.

ສ່ວນເຫຼົ່ານີ້ເປັນສີ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດ ຫຼືຜູ້ປະກອບການມັກຈະລະເລີຍໄປ ເມື່úອເລີມຕົ້ນທຸລະກິດ ສ້າງຄວາມສຳເລັດໃນທຸລະກິດໄດ້ແດ່ ຫຼື ແຕ່ເປັນນັກທຸລະກິດທີ່ຍີúງໃຫຍ່ ບາງຄົນຍັງລືມວ່າສີ່ງທີ່ຄວນຫຼີກລ້ຽງໃນການເຮັດທຸລະກິດໄປທັງ 5 ຂໍ້ນີ້ທີ່ຕ້ອງຫຼີກລ້ຽງເໝາະສົມ ກັບນັກທຸລະກິດທົ່ວໆໄປ ຫຼື ບາງຂໍ້ອາດບໍ່ເໝາະກັບຄົນທີ່ເປັນນັກທຸລະກິດເກັ່ງກາດລະດັບເທບຈˆງໆ ສຳລັບນັກທຸລະກິດທີ່ເກັ່ງ ອາດຈະລະເລີຍບາງຂໍ້ແຕ່ຈະບໍ່ຄວນລະເລີຍທັງໝັດ ໂດຍທັງ 5 ຂໍ້ນີ້ເລີມຈາກ:

1. ໝັ້ນໃຈຕົວເອງຫຼາຍ ເ ກີນໄປ.

 f255

Don’t be cocky. Don’t be flashy. There’s always someone better than you.” Tony Hsieh

ຢ່າທະນົງຕົນ ຢ່າຄຸຍໂຕໂອ້ອວດ ຈົ່ງຈຳໄວ້ວ່າເໜືອຟ້າຍັງມີຟ້າ ເປັນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Tony Hsieh ນັກທຸລະກິດຜູ້ເປັນໜື່ງໃນ Co-Founder ແລະ CEO website www.Zappos.com

ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການເຮັດຫຍັງບາງຢ່າງໜື່ງເປັນສີ່ງທີ່ ແຕ່ຖ້າໝັ້ນໃຈເກີນໄປອາດຈະສົ່ງຜົນເສຍໄດ້ຈາກຄົນໆນັ້ນຈະລະເລີຍບາງຢ່າງທີ່ຕ້ອງປະເຊີນ ແລະ ເປັນຄົນທີ່ເບີ່ງພຽງດ້ານດຽວ ນອກຈາກນັ້ນ ຄົນໆນັ້ນ ຈະຟັງຄົນອື່ນນ້ອຍລົງຮັບຟັງ ຄວາມຄິດເຫັນຫຸ້ນສ່ວນ ຫຼື ຈາກລູກນ້ອງນ້ອຍລົງການຕັດສີນໃຈ ຈະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຄິດທີ່ວ່າ: ຕົນເອງໃຫຍ່, ແນ່ໃຈ ສ່¸­ຄົນອື່ນບໍ່ຮູ້ຫຍັງ ອາດຈະນຳໄປສູ່ການລົງທືນ ທີ່ບໍ່ຄຸ້ມຄ່າ ຫຼື ການຕັດສີນໃຈທາງທຸລະກິດນຳໄປສູ່ຄວາມຫຼົ້ມຈົມ

2.      ກຳຈັດທຸກຄົນທີ່ຂວາງທາງ.

    f256

“Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light.” Helen Keller

ຮ່ວມກັບມິດສະຫາຍທາງທີ່ມືດດີກົ່ວເດີນຢ່າງດຽວທາງທີ່ແຈ້ງ ເປັນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Helen Keller  ນັກຂຽນ ແລະ ເປັນນັກເຄືອນໄຫວສີນທຳມະນຸດມວນຊົນຊາວອາເມລິກັນ ຜູ້ພິການທາງຕາບອດ ແລະ ຫູໜວກຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 19 ເດືອນ   ເຄີຍກ່າວໄວ້ວ່າວິທີສະນະຄື ທີ່ດີທີ່ສຸດ ຄື: ການຊະນະໂດຍບໍ່ຕ້ອງລົບ ອາດຈະເວົ້າຫຼືວິທີອື່ນກໍແລ້ວແຕ່ ສີ່ງທີ່ພະຍາຍາມຈະສື່ໃນຊໍ້ນີີ້ຄື: ຊໍ້ໃຫ້ທ່ານຫຼີກລຽງໂດຍກົງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຜູ້ຮ່ວມງານຂອງທ່ານ ຫຼື ບໍລິສັດຄູ່ແຂ່ງກໍຕາມ

ໃນແງ່ຂັດແຍ້ງຂອງຜູ້ຮ່ວມງານຂອງທ່ານຂໍໃຫ້ທ່ານເວົ້າກັນດ້ວຍເຫດຜົນ ໃຫ້ເຫັນທຸລະກິດເປັນທີ່ຕັ້ງ ບໍ່ແມ່ນຈະເວົ້າເອົາແຕ່ຊະນະ ຜູ້ຮ່ວມງານຂອງທ່ານ ຢ່າງດຽວມັນຈະກາຍເປັນ ຊະນະເສີກແຕ່ຊະນະສົງຄາມ.

ສ່ວນການສູ້ກັບຄູ່ແຂ່ງ ມັນຈະປັນການສອນກວ່າການແຂ່ງກັນດ້ວຍຈຸດເດັ່ນ ຫຼື ຄຸນນະພາບຂອງສີນຄ້າບໍ່ໃຊ້ຈະເຮັດໃຫ້ຄູ່ແຂ່ງຕະຫຼາດໄປ ເພາະວ່າທ່ານຕັດລາຄາແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ເຂົາຢູ່ບໍ່ໄດ້ເພາະທີ່ສຸດແລ້ວ ທ່ານຈະມີທຸລະກິດທີ່ມີຕົນທືນຕ່ຳກວ່າ ຕັດລາຄາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທ່ານເອງເຊັ່ນກັນ.

3.   ເຮັດໃຫ້ຕົວທ່ານເປັນລະບົບເສຍເອງ.

 f257

“It’s all about quality of life and finding a happy balance between work and friends and family.” Philip Green

ຄຸນນະພາບຄືທຸກສີ່ງທຸກຢ່າງທ່ານຈຳເປັນປະສົມປະສານ ເພື່ອຫາຄວາມລົງຕົວລະຫວ່າງໜ້າທີ່ການງານເພື່ອນຝູງ ແລະ ຄອບຄົວໃຫ້ໄດ້ ເປັນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Sir Philip Green ນັກທຸລະກິດ Founder ແລະ CEO ຂອງ Arcadia Group ເຈົ້າຂອງແບນ Top shop ຊາວອັງກິດ.

ການສ້າງທຸລະກິດຄືການສ້າງລະບົບຂື້ນມາເພື່ອໃຫ້ກິດຈະການມັນເດີນໄປດ້ວຍຕົວເອງ ທ່ານກັງວົນໄປເສຍທຸກຢ່າງ ແລະ ບໍ່ມອບມາຍກະຈາຍງານ ແລະ ອຳນາດການຕັດສີນໃຈໄປກັບລູກນ້ອງຂອງທ່ານເລີຍ ນຳເອົາທຸກສີ່ງທຸກຢ່າງມາລວມຄູນໄວ້ທີ່ຕົວທ່ານເອງ ມັນກໍúບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບທ່ານເປັນຕົວລະບົບເສຍເອງ ເໝືອນກັບອາຊີບທີ່ທ່ານຫ້າມປ່ວຍ ຫ້າມພັກຜ່ອນ ແລະ ຫ້າມຕາຍບໍ່ສະນັ້ນ ທຸລະກິດກໍບໍ່ສາມາດເດີນໄດ້ ເຊີ່ງມັນສົ່ງຜົນເສຍທັ້ງຕົວທຸລະກິດ ແລະ ຊີວິດສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ.

4.      ປະມາດ

 f258

“Only the paranoid survive” Andy Grove

ຜູ້ທີ່ຫວາດວິຕົກກັບອູປະສວນເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຢູ່ຣອດ ເປັນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Andy Grove ນັກທຸລະກິດເປັນຜູ້ໜື່ງໃນ Co-Founder ແລະ CEO ບໍລິສັດ Intel ຊາວອາເມລິກັນ

ນັກທຸລະກິດຫຼາຍຄົນ ໂດຍສະເພາະກຸ່ມມທີ່ເປັນຜູ້ນຳຕະຫຼາດ ມັກຈະປະເມີນຄູ່ແຂ່ງ ແລະ ເບີ່ງວ່າສີນຄ້າຂອງຄູ່ແຂ່ງຂັນດ້ອຍກວ່າ ຕອບໂຕ້ຜູ້ບໍລິໂພກບໍ່ໄດ້ ແລະບໍ່ໃສ່ຄູ່ມືທຸລະກິດຕົນ ແຕ່ປະຫວັດສາດທຳການທຳທຸລະກິດໄດ້ພິສູດແລ້ວ ວ່າສີ່ງນີ້ເປັນສີ່ງໜື່ງ ທີ່ໜ້າກົວທີ່ສຸດໃນການດຳເນີນທຸລະກິດເຊັ່ນ: ເມື່ອ Apple ເຂົ້າມາສູ່ຕະຫຼາດຄຶມພີວເຕີສ່ວນບຸກຄົນ ໃນປີ 1976 ບໍລີສັດຍັກໃຫຍ່ ໃນວົງການຄອມພິວເຕີ ຕ່າງຄິດວ່າຄົງບໍ່ມີໃຜຢາກມີຄອມພິວເຕີໄວ້ທີ່ບ້ານ ແຕ່ Apple ກໍພິສູດໃຫ້ທຸກຄົນເຫັນວ່າຈີງໆແລ້ວ ຄອມພິວເຕີສ່ວນບຸກຄົນນັ້ນເປັນຕະຫຼາດ ທີ່ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ທຸກຄົນຕ້ອງຢາກໄດ້ມາໄວ້ບ້ານ ບໍ່ແມ່ນວ່າໃຊ້ແຕ່ທີ່ທຳງານເທົ່ານັ້ນເຮັດໃຫ້ DEC ທີ່ເຄີຍເປັນບໍລິສັດຜະລິດຄອມພິວເຕີ ທີ່ໃຫຍ່ເປັນອັນດັບ 2 ຂອງໂລກຕ້ອງເລີກກິດຈະການໄປ.

5.      ຍືດຕິດກັນຄວາມສຳເລັດເດີມ ແລະບໍ່ຮຽນຮູ້ສີ່ງໃໝ່.

f259

“Markets come and go. Good businesses don’t” Fred Wilson

ເທດນິ¡ທາງການຕະຫຼາດມາແລ້ວກໍໄປກໍພຽງທຸລະກິດດີ ເທົ່ານັ້ນທີ່ຄົງຢູ່ເປັນຄຳເວົ້າຂອງນັກທຸລະກິດຜູ້ເປັນໜື່ງໃນ Co-Founder  ຂອງບໍລິສັດ  Union Square Ventures  ຊາວອາເມລິກັນ ທຸກສີ່ງທຸກຢ່າງໃນເສັ້ນທາງຂອງທຸລະກິດຂອງທ່ານ ເນື່ອງຈາກທ່ານຢາກທຳທຸລະກິດສ່ວນຕົວ ແລະ ສ້າງທຸລະກິດມາໄດ້ຈົນສຳເລັດ ແຕ່ທຸກສີ່ງບໍ່ໄດ້ຈົບລົງ ພຽງແຕ່ຂັ້ນຕອນການສ້າງທຸລະກິດເທົ່ານັ້ນ ເມື່ອສ້້າງມາໄດ້ແລ້ວ ກໍຈຳເປັນຕ້ອງຮັກສາໃຫ້ມັນຢູ່ລອດໄປດ້ວຍ ຫຼາຍຕໍ່ຫຼາຍຄັ້ງຄວາມສຳເລັດ ທີ່ເກິດຂື້ນເຮັດໃຫນັກທຸລະກິດບາງຄົນ ແລະ ຄິດວ່າໃຊ້ຊີວິດເດີມໆກໍດີພໍແລ້ວ ຈື່ງບໍ່ຍອມຮຽນຮູ້ສີ່ງໃໝ່ໆ.

ເຊີ່ງເມື່ອຄົນເຫຼົ່ານີ້ ເລືອກທີ່ຈະຢູ່ກັບທີ່ ບໍ່ພັດດທະນາສີ່ງທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ ມັນກໍ່ຄືການຖອຍຫຼັງ ເຂົ້າຄອງ ເພາະເວລາເຄົ້າຢູ່ກັບທີ່ຄູ່ແຂ່ງຂອງເຂົາຄົນຕ່າງ  ຍ່າງໄປທາງໜ້າຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ທຸລະກິດຂອງເຂົາຈື່ງເສື່ອມຖອຍລົງທີ່ສຸດ.

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: